แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านครบุรี หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Super User 15
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯ เขียนโดย Super User 35
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านครบุรี ม.1 เขียนโดย Super User 85
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564 เขียนโดย Super User 88
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 เขียนโดย Super User 199
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง เขียนโดย Super User 223
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ เขียนโดย Super User 200
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) เขียนโดย Super User 180
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 เขียนโดย Super User 528
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 เขียนโดย Super User 457
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 เขียนโดย Super User 414
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย Super User 415
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 เขียนโดย Super User 441
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 เขียนโดย Super User 405
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจืกายน 2561 เขียนโดย Super User 369
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 เขียนโดย Super User 402
ประชาสัมพันธ์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 40 เขียนโดย Super User 418
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 เขียนโดย Super User 374
ปี 2562 ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน เขียนโดย Super User 433
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เขียนโดย Super User 340
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 เขียนโดย Super User 490
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ เขียนโดย Super User 608
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงสายทางบ้านหนองยาง หมู่ที่ ๕ – บ้านโนนสูง เขียนโดย Super User 612
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) เขียนโดย Super User 626
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัด บ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3 เขียนโดย Super User 698
ประกาศราคากลางโครงการขยายถนนดินพร้อมยกระดับถนนดินสายบ้านโนนเพชร – โรงพยาบาลเมืองยาง บ้านโนนพชร หมู่ที่ 3 เขียนโดย Super User 708
ประกาศราคากลางโครงการขยายถนนสายหลักพร้อมถนนดินยกระดับช่วงสายทางบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ เขียนโดย Super User 699
ประกาศราคากลางโครงการเสริมสร้างผิวจราจรลงหินคลุกถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 เขียนโดย Super User 626
ตารางแสดงราคากลางโครงการขุดลอกคลองหนองสาธารณะภายในเขตหมู่บ้าน บ้านละหานปลาค้าว หมู่ 6 เขียนโดย Super User 656
ตารางแสดงราคากลางโครงการถมดินยกระดับพร้อมก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท้าสวนยา เขียนโดย Super User 769
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 เขียนโดย Super User 590
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านสระบัว หมู่ที่ 8 เขียนโดย Super User 549
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองละหาน หมู่ที่ ๑๑ เขียนโดย Super User 623
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนเพชร หมู่ที่ ๓ – บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ เขียนโดย Super User 652
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองละหาน -บ้านโนนสมบูรณ์ เขียนโดย Super User 555
ตารางแสดงราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าสวนยา หมู่ที่ 12- บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ เขียนโดย Super User 586
ตารางแสดงราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนเพชร - บ้านโนนละกอ เขียนโดย Super User 640
ตารางแสดงราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสูง เขียนโดย Super User 601
ตารางแสดงราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านสระบัว เขียนโดย Super User 585
ตารางแสดงราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวสะพาน เขียนโดย อบต.ละหานปลาค้าว 568
ตารางแสดงราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยาง-บ้านละหานปลาค้าว เขียนโดย อบต.ละหานปลาค้าว 546
ตารางแสดงราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองละหาน หมู่ที่ 11 เขียนโดย อบต.ละหานปลาค้าว 564
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เขียนโดย อบต.ละหานปลาค้าว 512
ตารางแสดงราคากลางก่อสร้างถนน-คสล.-ม.7 เขียนโดย Super User 467
ตารางแสดงราคากลางก่อสร้างถนน-คสล.หน้า อบต เขียนโดย Super User 476
ตารางแสดงราคากลางก่อสร้างถนน-คสล.-ม4 เขียนโดย Super User 429
ตารางแสดงราคากลางก่อสร้างถนน-คสล.-ม.5 เขียนโดย Super User 447
ตารางแสดงราคากลางก่อสร้างถนน-คสล.-ม.11 เขียนโดย Super User 484
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้าน บ้านโนนเพชร เขียนโดย Super User 734
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านท่าสวนยา เขียนโดย Super User 735
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านโนนละกอ-บ้านปลักแรต เขียนโดย Super User 746
การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เขียนโดย Super User 813
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตหมู่บ้านบ้านโนนเพชร เขียนโดย Super User 835
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว เขียนโดย Super User 731

หมวดหมู่รอง

นายสมหมาย  ทองบอน

นายก อบต.ละหานปลาค้าว  

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

158628
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
47
112
471
144814
1520
4159
158628

Your IP: 34.239.150.57
Server Time: 2021-04-17 08:44:56