กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Attachments:
Download this file (1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พ.ศ.2560.pdf)1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พ.ศ.2560.pdf[ ]16184 kB
Download this file (10พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน_พ.ศ.2475.pdf)10พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน_พ.ศ.2475.pdf[ ]153 kB
Download this file (11.พระราชบัญญัติภาษีป้าย_พ.ศ.2510และที่แก้ไขเพ.pdf)11.พระราชบัญญัติภาษีป้าย_พ.ศ.2510และที่แก้ไขเพ.pdf[ ]107 kB
Download this file (12.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิ.pdf)12.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิ.pdf[ ]322 kB
Download this file (13.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น.pdf)13.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น.pdf[ ]209 kB
Download this file (14.พระราชบัญญัติสาธารณสุข_พ.ศ.2535และที่แก้ไขเ.pdf)14.พระราชบัญญัติสาธารณสุข_พ.ศ.2535และที่แก้ไขเ.pdf[ ]286 kB
Download this file (15.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอ.pdf)15.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอ.pdf[ ]166 kB
Download this file (16.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราช.pdf)16.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราช.pdf[ ]91 kB
Download this file (17.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน.pdf)17.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน.pdf[ ]226 kB
Download this file (18.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็.pdf)18.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็.pdf[ ]172 kB
Download this file (19.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และร.pdf)19.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และร.pdf[ ]145 kB
Download this file (2.พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 .pdf)2.พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 .pdf[ ]201 kB
Download this file (20.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี-ว่าด้วยงานสารบ.pdf)20.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี-ว่าด้วยงานสารบ.pdf[ ]230 kB
Download this file (21.กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วย.pdf)21.กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วย.pdf[ ]50 kB
Download this file (22.กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพ.pdf)22.กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพ.pdf[ ]49 kB
Download this file (23.กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็น.pdf)23.กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็น.pdf[ ]79 kB
Download this file (24.กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไ.pdf)24.กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไ.pdf[ ]101 kB
Download this file (25.กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสร.pdf)25.กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสร.pdf[ ]107 kB
Download this file (26.ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูล.pdf)26.ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูล.pdf[ ]71 kB
Download this file (27.ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์ก.pdf)27.ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์ก.pdf[ ]49 kB
Download this file (28.ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราช.pdf)28.ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราช.pdf[ ]38 kB
Download this file (29.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดแบบเ.pdf)29.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดแบบเ.pdf[ ]1154 kB
Download this file (3.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ.pdf)3.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ.pdf[ ]286 kB
Download this file (30.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดแบบเ.pdf)30.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดแบบเ.pdf[ ]122 kB
Download this file (31.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที.pdf)31.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที.pdf[ ]31 kB
Download this file (4.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจา.pdf)4.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจา.pdf[ ]136 kB
Download this file (5.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ_.pdf)5.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ_.pdf[ ]138 kB
Download this file (6.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร_พ.ศ.-2522และที่แก้ไ.pdf)6.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร_พ.ศ.-2522และที่แก้ไ.pdf[ ]379 kB
Download this file (7.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้า.pdf)7.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้า.pdf[ ]74 kB
Download this file (8.พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล_พ.ศ.2542.pdf)8.พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล_พ.ศ.2542.pdf[ ]158 kB
Download this file (คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ.pdf[ ]18589 kB

นายสมหมาย  ทองบอน

นายก อบต.ละหานปลาค้าว  

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

153323
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
62
64
487
139716
374
2440
153323

Your IP: 3.238.36.32
Server Time: 2021-03-06 18:56:04