สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของ อบต.ละหานปลาค้าว

1. สภาพทั่วไป

พื้นที่ตำบลละหานปลาค้าว ตั้งอยู่เขตพื้นที่   อำเภอเมืองยาง  จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่สมัยขอมเรืองอำนาจ  พบข้อมูลจากการขุดพบวัตถุโบราณสถาน  ฐานปราสาทหินสมัยเดียวกันกับปราสาท หินร่วมสมัยปราสาทหินพิมาย, โครงกระดูกมนุษย์ พระพุทธรูปโบราณ, ประชาชนส่วนใหญ่ เป็นคนเกิดในพื้นที่ และอยู่เป็นชุมชนหมู่บ้าน อาชีพหลักของราษฎรคือ อาชีพทำนา เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง และมีอาชีพเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการปลูกผัก และเลี้ยงปลาในนาสวนผสม ตามทฤษฎีใหม่ของในหลวง

1.1  ขนาดและที่ตั้ง

              องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว  กระทรวงมหาดไทย  ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่  25  ธันวาคม   พ.ศ. 2539  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  40  และมาตรา  41  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  และให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน  สิทธิ  สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลละหานปลาค้าวไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว เป็นลำดับที่  1,056

               ให้องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าวมีเขตตามเขตตำบล  ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่     ยกเว้นส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลที่มีอยู่ในตำบลนั้น   กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับแนวเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลใด   ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  นายอำเภอ  ผู้ว่าราชการจังหวัด  และหัวหน้าฝ่ายบริหารของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันวินิจฉัย

                พื้นที่  ตำบลละหานปลาค้าวมีเนื้อที่ประมาณ 58 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 36,625 ไร่

       ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านบ้านนา ตำบลละหานปลาค้าว  อำเภอเมืองยาง   จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอ 16  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา  ระยะทางประมาณ   140   กิโลเมตรแบ่งออกเป็น   12    หมู่บ้าน

1.2  อาณาเขต

ตำบลละหานปลาค้าว มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ          มีพื้นที่ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก   อำเภอพุทไธสง และ

                   องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  จังหวัด

บุรีรัมย์

ทิศใต้              มีพื้นที่ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก   อำเภอเมืองยาง

จังหวัดนครราชสีมา 

ทิศตะวันออก     มีพื้นที่ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก และองค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ทิศตะวันตก      มีพื้นที่ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  อำเภอประทาย  จังหวัด

นครราชสีมา

1.3  จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด  มี  12  หมู่บ้าน    อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว

โดยแยกพื้นที่การปกครองออกเป็น   12  หมู่บ้าน  ดังนี้  (ข้อมูล ณ  เดือน พฤษภาคม 2556 : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)

 

หมู่ที่

 

ชื่อบ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

ชื่อผู้นำชุมชน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านครบุรี

256

467

471

938

นายเด่นชัย  กลั่นเพชรพะเนาว์

2

บ้านนา

109

198

203

401

นายภูวดล  โฉมไธสง

3

บ้านโนนเพชร

316

649

634

1,283

นายณรงค์  บุบผาสุก (กำนัน)

4

บ้านโนนสูง

103

172

179

351

นายวีระ  แว่นไธสง

5

บ้านหนองยาง

134

250

271

521

นายสีรวย  รอดไธสง

6

บ้านละหานปลาค้าว

224

479

456

935

นายบุญชิ้น  ยิ่งยอด

7

บ้านโนนสมบูรณ์

149

308

297

605

นายอิสระ  พรมวงษา

8

บ้านสระบัว

185

398

390

788

นายเสิศ  ต้นโศก

9

บ้านหนองมะเขือ

80

182

171

353

นายสมบูรณ์  ทานไธสง

10

บ้านหัวสะพาน

102

189

203

392

นายสมพงษ์  จั่วจันทึก

11

บ้านหนองละหาน

158

364

347

711

นายหนูณี  เวหา

12

บ้านท่าสวนยา

29

72

72

144

นายบุญถม  แถวโสภา

รวม

1,845

3,728

3,694

7,422

 

 

1.4   คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว

     (ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ละหานปลาค้าว)

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภูมิลำเนา

1

นายสมหมาย  ทองบอน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว

หมู่  10  บ้านหัวสะพาน

2

นายธีระพงษ์  กลั่นเพ็ชรพะเนาว์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว

หมู่  2  บ้านนา

3

นางประยูร  แสนเสนา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว

หมู่  3  บ้านโนนเพชร

4

นายผัด  คานกลาง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว

หมู่  10 บ้านหัวสะพาน

5

นายมวน  หีบไธสง

รองประธานสภา อบต.ละหานปลาค้าว

หมู่  4  บ้านโนนสูง

6

นายไกรฤกษ์  ทานไธสง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1

หมู่  1  บ้านครบุรี

7

นายบุญชู  ค้ากำไร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1

หมู่  1  บ้านครบุรี

8

นายจรูญ  กิติสกนธ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

หมู่  2  บ้านนา

9

นายพีรเชษฐ์  จุพิมาย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

หมู่  2  บ้านนา

10

นายบุญธรรม  พร้าวไธสง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3

หมู่  3  บ้านโนนเพชร

11

นายเอื้ออาธร  ตาลไธสง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3

หมู่  3  บ้านโนนเพชร

12

นายชาติ  ยิ่งยอด

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4

หมู่  4  บ้านโนนสูง

13

นายสุพล  แทนไธสง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5

หมู่  5  บ้านหนองยาง

14

นางรำไพ  ชูชีพ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5

หมู่  5  บ้านหนองยาง

15

นายเปลื้อง  แหงไธสง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

หมู่  6  บ้านละหานปลาค้าว

16

นางทองแดง  นามนนท์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

หมู่  6  บ้านละหานปลาค้าว

17

นายประถม  แหนไธสง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7

หมู่  7  บ้านโนนสมบูรณ์

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ภูมิลำเนา

18

นายสมชาย  ทองดับ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7

หมู่  7  บ้านโนนสมบูรณ์

19

นางภาวิตรี  แว่นไธสง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8

หมู่  8  บ้านสระบัว

21

นายสำเนียง  ชูชีพ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9

หมู่  9  บ้านหนองมะเขือ

22

นายเสนาะ  ดูกลาง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9

หมู่  9  บ้านหนองมะเขือ

23

นายชิต  ทำเลนา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10

หมู่  10 บ้านหัวสะพาน

24

นายแฉล้ม  ช้าชำนาญ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11

หมู่  11  บ้านหนองละหาน

25

นายณรงค์  รัตธิจันทา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11

หมู่  11  บ้านหนองละหาน

26

นางนง  ทบสนธิ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12

หมู่  12  บ้านท่าสวนยา

27

นางเกวลิน  แย้มลอย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12

หมู่  12  บ้านท่าสวนยา

 

 

2.   สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1   อาชีพ (ข้อมูลสถิติ ณ  1 พฤษภาคม 2556 : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ละหานปลาค้าว)

                   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ร้อยละ  91  ประกอบอาชีพทำนา  ร้อยละ  9  ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์   รับจ้างทั่วไปและอื่นๆ

2.2     หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว

-                   ปั๊มน้ำมัน  6  แห่ง, ปั้มหลอด  12  แห่ง, โรงสี 31 แห่ง, ตลาดนัด 1 แห่ง

ร้านค้าต่างๆจำนวนประมาณ  71  แห่ง,  กลุ่มอาชีพ 12 กลุ่ม และกลุ่มออมทรัพย์ 12 กลุ่ม

 

3.  สภาพสังคม

          3.1    การศึกษา  

                   -   โรงเรียนประถมศึกษา/ขยายโอกาสฯ สังกัด สพฐ. เขต 7 นครราชสีมา จำนวน  5  แห่ง

                   -   ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์สังกัด อบต.ละหานปลาค้าว                   จำนวน  2  แห่ง

          3.2    สถาบันและองค์การศาสนา

                   ประชาการในตำบลละหานปลาค้าวนับถือพุทธศาสนา  โดยมีศาสนสถาน ดังนี้

                   -  วัด  /  สำนักสงฆ์                                                      จำนวน    9    แห่ง

                   -  อนุสาวรีท่านท้าวสุรนารีคู่บ้าน บ้านครบุรี, บ้านนา, บ้านหัวสะพาน จำนวน    3    แห่ง

                   -  ศาลเจ้า                                                                 จำนวน   12    แห่ง

            การสาธารณสุข

-   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ครบุรี  ตำบลละหานปลาค้าว    1        แห่ง

-   รถหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน  ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง โทรศัพท์ 1669 ผู้ใช้บริการแจ้งข้อมูลสำคัญๆ เบื้องต้นให้ศูนย์รับแจ้งส่วนกลางทราบ (จนท.ศูนย์ส่วนกลางจะสอบถามผู้แจ้งเอง) จากนั้น เจ้าหน้าที่ส่วนกลางจะประสานมายังรถหน่วยบริการ หลังจากนั้นประมาณ 10-15 นาที รถหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.ละหานปลาค้าว (เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นแล้ว) จะไปถึงสถานที่เกิดเหตุ และทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำผู้ประสบภัยหรือผู้ใช้บริการไปส่งที่โรงพยาบาลในเครือข่ายใกล้เคียงที่ให้การประสานงานคือ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปีเมืองยางและหรือ โรงพยาบาลพุทไธสง ให้บริการรับ-ส่ง ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ      

          3.4    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                   -   จุดตรวจประจำตำบล มี เจ้าพนักงาน อบต.และเจ้าหน้าที่ อปพร. ประจำจุดตรวจ 1 แห่ง

                   -   มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

                   -   มีการสอดส่องดูแล ซึ่งกันและกัน เพื่อนบ้านดูแลกัน

                   -  โครงการ 25 ตาสับปะรด เพื่อค้นหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้เสพตลอดจนผู้พัวพันกับขบวนการยาเสพติด ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองยาง เจ้าพนักงานตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ อปพร.และคณะผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ของอบต.ละหานปลาค้าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานให้ความร่วมมือ ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

                   - การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั้งทางธรรมชาติ และภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากมนุษย์เป็นผู้กระทำ

4.    การบริการพื้นฐาน

4.1   การคมนาคม

การคมนาคมการคมนาคมขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว (

4.2   การโทรคมนาคม

-   ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขสาขาย่อย                จำนวน           1        แห่ง

-   เสาส่งสัญญาณคลื่นโทรศัพท์ AIS                 จำนวน           1        ต้น

-   เสาส่งสัญญาณคลื่นโทรศัพท์ TRUEMOVE      จำนวน           1        ต้น

-   โทรศัพท์สาธารณะ (ตู้)                            จำนวน          12       ตู้

-   ตู้เติมเงินแบบออนไลน์                             จำนวน            5       ตู้      

ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร

แต่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าวยังขาดบริการเหล่านี้  เช่น  โทรศัพท์  มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  และที่มีแล้วก็ชำรุดใช้การไม่ได้

4.3   การไฟฟ้า (ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าแสงสว่าง

พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าวมีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  แต่ยังมีบางส่วนของหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้  เนื่องจากมีการขยายการก่อตั้งบ้านเรือน  องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าวได้มีการตั้งงบประมาณสนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้า  เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช้

                    -   จำนวน   12  หมู่บ้าน                   ประชาการที่มีไฟฟ้าใช้   ประมาณ   99  %

ข้อมูลสถิติจำนวนไฟฟ้าแสงสว่างประจำหมู่บ้าน

หมู่ที่

บ้าน

ได้รับความเดือดร้อน/ต้องการเพิ่ม

สถิติ ณ วันที่ ๓๑ พ.ค. ๕๕

หมายเหตุ

หลอดโคมนีออน

หลอดโคมแสงจันทร์

ใช้ได้

ชำรุด

ใช้ได้

ชำรุด

1

ครบุรี

เพิ่มไฟฟ้า ๓๐ จุด ซ่อม ๔ จุด

 

2

นา

เพิ่มไฟฟ้า ๙ จุด ซ่อม ๔ จุด

-

-

 

3

โนนเพชร

เพิ่มไฟฟ้า ๘ จุด ซ่อม ๒ จุด

๑๗

-

-

 

4

โนนสูง

เพิ่มไฟฟ้า ๗ จุด ซ่อม ๒ จุด

 

-

 

5

หนองยาง

เพิ่มไฟฟ้า ๑๔ จุด ซ่อม ๘ จุด

๑๑

-

 

6

ละหานปลาค้าว

ของบทำป้ายห้ามทิ้งขยะ

๑๔

-

-

 

7

โนนสมบูรณ์

เพิ่มไฟฟ้า ๒ จุด ซ่อม ๒ จุด

๑๗

-

 

8

สระบัว

เพิ่มไฟฟ้า ๑๐ จุด เพิ่มเสาไฟ

๑๓

-

 

9

หนองมะเขือ

เพิ่มไฟฟ้า ๗ จุด ซ่อม ๒ จุด

๑๐

๑๐

-

 

10

หัวสะพาน

เพิ่มไฟฟ้า ๔ จุด

-

-

 

11

หนองละหาน

เพิ่มไฟฟ้า ๓ จุด ซ่อม ๒ จุด

๑๖

-

-

 

12

ท่าสวนยา

เพิ่มไฟฟ้า      จุด ซ่อม ๑ จุด

-

-

 

 

         4.4  แหล่งน้ำธรรมชาติ

-   ลำห้วย ลำน้ำ                             1        สาย 

-   บึง , หนอง และอื่น ๆ                    12      แห่ง

                   -  มีลำน้ำสะแทดไหลผ่านพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว

 

          4.5   แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                   -  ฝาย                                 2      แห่ง

                   -  บ่อน้ำตื้น                         84      แห่ง

                   -  สระน้ำ                              7      แห่ง

                   -  ประปาดิน                          6      แห่ง

                   -  บ่อบาดาล                          1      แห่ง    

5.   ข้อมูลอื่นๆ

          5.1   ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

                    -   ลำน้ำสะแทด

                   -   ดินมีลักษณะดินร่วนป่นทราย

5.2   มวลชนจัดตั้ง      

               -  ลูกเสือชาวบ้าน                               2    รุ่น        293               คน

               -  อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                6    รุ่น        134               คน

               -  กลุ่มสตรีแม่บ้าน                           12     รุ่น        132               คน      

 

 

 

 

นายสมหมาย  ทองบอน

นายก อบต.ละหานปลาค้าว  

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

158606
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
25
112
449
144814
1498
4159
158606

Your IP: 34.239.150.57
Server Time: 2021-04-17 07:24:40